PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DOŠ I LENDAVA – UMETNIKI

Učenec lahko pridobi status:
– učenca perspektivnega mladega umetnika ali
– učenca vrhunskega mladega umetnika.

Učenec ima lahko istočasno le en status umetnika ali športnika.

1. KDO?
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

2. KAKO?
Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši) podajo predlog na obrazcu Priloga 1-Predlog umetnik in predložijo zahtevana dokazila.

Predlog se vloži v TAJNIŠTVO ŠOLE do 20. 9. tekočega šolskega leta.
Opozorilo: Po 20. 9. vloženih predlogov šola ne bo obravnavala.

Izjema: Predlog se lahko vloži tudi med šolskim letom v primeru, da učenec šele med šolskim letom izpolni pogoje za pridobitev statusa.

3. PRIDOBITEV STATUSA
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo po pridobljenem mnenju razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.

Status se učencu dodeli za obdobje do konca šolanja na DOŠ I Lendava. Izpolnjevanje pogojev se preverja vsako šolsko leto.

4. PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
O pravicah in obveznostih oz. prilagoditvah šolskih obveznosti se šola in starši pisno dogovorijo z dogovorom za vsako šolsko leto posebej.

Prilagajanje šolskih obveznosti ločuje obremenjenost učencev glede na kategorije:
– A – vrhunski mladi umetnik
– B – perspektivni mladi umetnik

PRILAGODITVE – 15. člen

V primeru potrebe po dodatnih individualnih prilagoditvah starši ob dodelitvi statusa v roku 7 dni od vročitve odločbe oz. nadaljnjo vsako šolsko leto do 20. septembra predložijo dokazila z obrazcem Priloga 2-Dokazila umetnik.

Prvi pisni dogovor po podelitvi statusa se sklene v 14 dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpiše vsaj en izmed staršev, učenec in ravnatelj.

Predlog pisnega dogovora za:
učenca perspektivnega mladega umetnika, (priloga DOGOVOR-umetnik A)
učenca vrhunskega mladega umetnika.  (priloga DOGOVOR-umetnik A)

Ob podpisu dogovora morajo starši predložiti:
– načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu,
– načrt morebitnih vnaprej načrtovanih odsotnostih od pouka,
– potrdilo društva, šole, katere član je učenec, s kontaktnimi podatki odgovornih oseb in mentorjev.

5. PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA ŠOLSKO LETO
Izpolnjevanje pogojev se preverja vsako šolsko leto: Starši do 20. septembra posredujejo v tajništvo šole dokazila z obrazcem Priloga 2-Dokazila umetnik

V kolikor učenec izpolnjuje pogoje, šola s starši podpiše dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za tekoče šolsko leto do 15. oktobra. Do sprejema novega dogovora oz. najkasneje do 15. oktobra se uporablja zadnji sklenjeni dogovor.

V kolikor učenec več ne izpolnjuje pogojev oz. starši v roku ne predložijo dokazil, ravnateljica ugotovi prenehanje statusa.

6. SPREMEMBE STATUSA
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli lahko status miruje, se odvzame ali preneha.

7. PRAVNA PODLAGA
51. člen Zakona o osnovni šoli (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti DOŠ I Lendava 

8. DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije se lahko obrnete na razredničarko, razrednika ali na svetovalno službo šole.

PRAVILNIKI IN OBRAZCI:

(Obiskano 21-krat, 1 obiskov danes)