PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DOŠ I LENDAVA – ŠPORTNIKI

Učenec lahko pridobi status:
– učenca perspektivnega športnika,
– učenca vrhunskega športnika,

Učenec ima lahko istočasno le en status športnika ali umetnika.

1. KDO?
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Podrobneje na strani https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

2. KAKO?
Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši) podajo predlog na obrazcu Priloga 1-Predlog športnik. Šola podatke, potrebne za odločanje, pridobi iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov (https://www.olympic.si/evidenca)

Predlog se vloži v TAJNIŠTVO ŠOLE do 20. 9. tekočega šolskega leta.
Opozorilo: Po 20. 9. vloženih predlogov šola ne bo obravnavala.

Izjema: Predlog se lahko vloži tudi med šolskim letom v primeru, da:
– učenec šele med šolskim letom izpolni pogoje za pridobitev statusa ali
– so šele med šolskim letom urejeni podatki v evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov.

3. PRIDOBITEV STATUSA
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo po pridobljenem mnenju razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.

Status se učencu dodeli za obdobje do konca šolanja na DOŠ I Lendava. Izpolnjevanje pogojev se preverja vsako šolsko leto.

4. PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
O pravicah in obveznostih oz. prilagoditvah šolskih obveznosti se šola in starši pisno dogovorijo z dogovorom za vsako šolsko leto posebej.

Prilagajanje šolskih obveznosti ločuje obremenjenost učencev glede na KATEGORIJE:

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK C PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK B VRHUNSKI
ŠPORTNIK A
Ima status perspektivnega športnika. Ima status perspektivnega športnika in potrebuje dodatne prilagoditve (več kot C), ker treningi potekajo več kot trikrat tedensko, učenec ima občasno povečan obseg treningov, priprav, tekmovanj ali turnirjev, ki potekajo več dni, npr. med vikendi ali med tednom.

Ima status vrhunskega športnika.

 

 

 

V primeru potrebe po kategoriji B starši v roku 7 dni od vročitve odločbe o dodelitvi statusa oz. v naslednjih šolskih letih do 20. septembra predložijo dokazila z obrazcem Priloga 3-Dokazila športnik.
V primeru potrebe po dodatnih individualnih prilagoditvah za kategorije A, B ali C starši ob dodelitvi statusa v roku 7 dni od vročitve odločbe oz. nadaljnjo vsako šolsko leto do 20. septembra predložijo dokazila z obrazcem Priloga 3-Dokazila športnik.

PRILAGODITVE ZA ŠPORTNIKE – 13. člen pravil

Prvi pisni dogovor po podelitvi statusa se sklene v 14 dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpiše vsaj en izmed staršev, učenec in ravnatelj.

Predlog pisnega dogovora za:
učenca perspektivnega športnika C,
učenca perspektivnega športnika B
učenca vrhunskega športnika A

Ob podpisu dogovora morajo starši predložiti:
– načrt tekmovanj v tekočem šolskem letu,
– načrt morebitnih vnaprej načrtovanih odsotnostih od pouka,
– potrdilo kluba, društva, šole, katere član je učenec, s kontaktnimi podatki odgovornih oseb, trenerjev oz. mentorjev.

5. PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA ŠOLSKO LETO
Izpolnjevanje pogojev se preverja vsako šolsko leto: Šola do 20. septembra tekočega šolskega leta preveri izpolnjevanje pogojev z vpogledom v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. (https://www.olympic.si/evidenca)

V kolikor učenec izpolnjuje pogoje, šola s starši podpiše dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za tekoče šolsko leto do 15. oktobra. Do sprejema novega dogovora oz. najkasneje do 15. oktobra se uporablja zadnji sklenjeni dogovor.

V kolikor učenec več ne izpolnjuje pogojev oz. starši v roku ne predložijo dokazil, ravnateljica ugotovi prenehanje statusa.

6. SPREMEMBE STATUSA
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli lahko status miruje, se odvzame ali preneha.

7. PRAVNA PODLAGA
51. člen Zakona o osnovni šoli (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448 )
32. in 33. člen Zakona o športu (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6853)
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti DOŠ I Lendava

8. DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije se lahko obrnete na razredničarko, razrednika ali na svetovalno službo šole.

 

PRAVILNIKI IN OBRAZCI:

(Obiskano 667-krat, 1 obiskov danes)