Dobro sodelovanje s starši postaja ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli.

V šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši tako na formalni kot na neformalni ravni:

  •  svet staršev,
  •  roditeljski sestanki,
  •  pogovorne ure,
  •  šolska spletna stran,
  •  individualni pogovori,
  •  dobrodelna prireditev,
  •  družabna srečanja,
  •  predavanje za starše.

Sestanek oddelčnih svetov staršev bo vsaj dvakrat letno. Na teh srečanjih se bomo pogovorili o delovanju šole kot celote in si skupaj prizadevali za še boljše in uspešnejše sodelovanje, s tem pa za boljšo šolo za naše otroke.

Za starše bomo organizirali dve predavanji. Temi bomo prilagodili interesu staršev. Starše bomo o tem sproti obveščali.

POGOVORNE URE/FOGADÓÓRÁK

Pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času med 16. in 18. uro. 

Izvajanje pogovornih ur bomo v tem šolskem letu prilagajali priporočilom NIJZ in smernicam MIZŠ.

Pogovorne ure bodo v matičnih učilnicah. V tem času so v šoli tudi svetovalni in vodstveni delavci.

Informacije o prisotnih razrednikih in ostalih strokovnih delavcih ter njihovih učilnicah so na oglasni deski v šolski avli in na spletni strani šole.

Pogovorne ure za starše učencev podružnične šole v Gaberju so vsak drugi torek v mesecu med 16. in 18. uro.

RODITELJSKI SESTANKI/SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

DATUM

DÁTUM

RAZRED

OSZTÁLY

TEME

TÉMÁK

31. 8. 2020 1. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev
14. 9. 2020 Pogovorne ure
14. 9. 2020 2.–5. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
14. 9. 2020 6.–9. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
14. 9. 2020 PŠ Gaberje Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev
12. 10. 2020 Pogovorne ure

Predavanje za starše:

Miha Kramli – Radosti in pasti nove tehnologije

9. 11. 2020 Pogovorne ure
6. Zimska šola v naravi – Rogla
9. Poklicne namere in rokovnik aktivnosti
Delavnica/predavanje za starše »Družinski poklicni kažipot«
14. 12. 2020 Pogovorne ure
11. 1. 2021 Pogovorne ure

izjemoma torek,

9. 2. 2021

Pogovorne ure
1.–9. Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika)
9. 2. 2021 PŠ Gaberje Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika)
8. 3. 2021 Pogovorne ure
8. Vloga staršev pri oblikovanju poklicnih interesov
12. 4. 2021 Pogovorne ure
1.–9. Predavanje za starše: TEMA naknadno
3. Predstavitev novosti v 2. triletju, plavalni tečaj
10. 5. 2021 Pogovorne ure
7. 6. 2021 Pogovorne ure

INFORMATIVNI SREČANJI S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV

  

MATIČNA ŠOLA GABERJE TEME/TÉMÁK
4. 2. 2021 4. 2. 2021 ORGANIZACIJA POUKA V 1. RAZREDU
junij 2021 jun. 2021 PREDSTAVITEV UČNIH GRADIV IN DELA V 1. RAZREDU