Dobro sodelovanje s starši postaja ključnega pomena za uspešno in učinkovito delo v šoli.

V šoli bo potekalo veliko uveljavljenih oblik sodelovanja s starši tako na formalni kot na neformalni ravni:

  •  svet staršev,
  •  roditeljski sestanki,
  •  pogovorne ure,
  •  šolska spletna stran,
  •  individualni pogovori,
  •  dobrodelna prireditev,
  •  družabna srečanja,
  •  predavanje za starše.

Sestanek oddelčnih svetov staršev bo vsaj dvakrat letno. Na teh srečanjih se bomo pogovorili o delovanju šole kot celote in si skupaj prizadevali za še boljše in uspešnejše sodelovanje, s tem pa za boljšo šolo za naše otroke.

Za starše bomo organizirali dve predavanji. Temi bomo prilagodili interesu staršev. Starše bomo o tem sproti obveščali.

POGOVORNE URE/FOGADÓÓRÁK

Pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu v popoldanskem času med 16. in 18. uro. 

Izvajanje pogovornih ur bomo v tem šolskem letu prilagajali priporočilom NIJZ in smernicam MIZŠ.

Pogovorne ure bodo v matičnih učilnicah. V tem času so v šoli tudi svetovalni in vodstveni delavci.

Informacije o prisotnih razrednikih in ostalih strokovnih delavcih ter njihovih učilnicah so na oglasni deski v šolski avli in na spletni strani šole.

Pogovorne ure za starše učencev podružnične šole v Gaberju so vsak drugi torek v mesecu med 16. in 18. uro.

RODITELJSKI SESTANKI/SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

DATUM
DÁTUM
RAZRED
OSZTÁLY
TEME
TÉMÁK
31. 8. 2021 1. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev
13. 9. 2021 Pogovorne ure
13. 9. 2021 2.–5. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
13. 9. 2021 6.–9. Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnikov v svet staršev
14. 9. 2021 PŠ Gaberje Predstavitev letnega delovnega načrta po oddelkih, izvolitev predstavnika v svet staršev
11. 10. 2021 Pogovorne ure
7.r ŠOLA V NARAVI
15. 11. 2021 Pogovorne ure
6. Zimska šola v naravi – Rogla
9. Poklicne namere in rokovnik aktivnosti
Delavnica/predavanje za starše »Družinski poklicni kažipot«
13. 12. 2021 Pogovorne ure
10. 1. 2022 Pogovorne ure
14. 2. 2022 Pogovorne ure
1.–9. Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika)
15. 2. 2022 PŠ Gaberje Roditeljski sestanki po oddelkih (učno-vzgojna problematika)
14. 3. 2022 Pogovorne ure
8.r Vloga staršev pri oblikovanju poklicnih interesov
8. ŠOLA V NARAVI
11. 4. 2022 Pogovorne ure
5. r ŠOLA V NARAVI
1.–9. Predavanje za starše: TEMA naknadno
3. Predstavitev novosti v 2. triletju, plavalni tečaj
16. 5. 2022 Pogovorne ure
13. 6. 2022 Pogovorne ure

INFORMATIVNI SREČANJI S STARŠI ŠOLSKIH NOVINCEV

  

MATIČNA ŠOLA GABERJE TEME/TÉMÁK
1. 2. 2021 1. 2. 2021 ORGANIZACIJA POUKA V 1. RAZREDU
junij 2022 jun. 2022 PREDSTAVITEV UČNIH GRADIV IN DELA V 1. RAZREDU