DELO Z NADARJENIMI UČENCI/

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci bo v šolskem letu 2020/2021 potekalo na naslednji način:

Identificirani nadarjeni učenci (5.−9. razred)

AKTIVNOST UDELEŽENCI ČAS
oblikovanje INDEP za učence

identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba,

zunanji strokovnjaki

avg.,

sep. 2020

pridobitev mnenja učenca in staršev o INDEP-u ter pridobitev soglasja učenci in starši sep. 2020
potrditev INDEP-a RUZ, svetovalna služba okt. 2020

izvajanje

in sprotno spremljanje izvajanja INDEP-a

učitelji, zunanji sodelavci, svetovalna služba do konca šolskega leta
analiza uresničevanja ciljev INDEP-a

identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba,

zunanji strokovnjaki

jun. 2021

Evidentirani nadarjeni učenci (4.−9. razred)

AKTIVNOST UDELEŽENCI ČAS
individualni pogovori z učenci in starši evidentiranih nadarjenih učencev 4. razreda ter vseh na novo evidentiranih v naslednjih razredih evidentirani učenci in njihovi starši sep. –nov. 2020
identifikacija (test sposobnosti, test ustvarjalnosti in ocena učiteljev) učitelji in učenci dec. 2020, feb. 2021
seznanitev učencev in staršev z rezultati učenci in starši mar. 2021
priprava  individualiziranega programa (INDEP) dela za učence identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba, zunanji strokovnjaki mar. 2021
pridobitev mnenja učenca in staršev k INDEP ter pridobitev soglasja učenci in starši mar. 2021
potrditev INDEP-a RUZ, svetovalna služba mar. 2021
analiza uresničevanja ciljev INDEP identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba, zunanji strokovnjaki  jun. 2021


Strokovni delavci

AKTIVNOST ČAS
oblikovanje INDEP za učence

sep., mar.,

do konca šolskega leta 2020/21

priprava individualiziranega programa (INDEP) dela za učence od 5. do 9. razreda avg., sep. 2020
potrditev INDEP-a sept. 2020
izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja INDEP do konca šolskega leta
identifikacija (test sposobnosti, test ustvarjalnosti in ocena učiteljev) od 4. -9. razreda dec. 2020, februar 2021
analiza uresničevanja ciljev INDEP jun. 2021

 

Stalne naloge strokovnih delavcev in vodstva šole

  • informiranje strokovnih delavcev, sveta šole, sveta staršev in širšega okolja o konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli,
  • izdelava načrta strokovnega spopolnjevanja in nakupa strokovne literature,
  • strokovno spopolnjevanje izvajalcev programov,
  • načrt sprotnega spremljanja uresničevanja ciljev in upoštevanja didaktičnih načel dela z nadarjenimi,
  • informiranje staršev,
  • opazovanje učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom,
  • priprava in ponudba programov šole in drugih programov v okolju (za vsa triletja),
  • analiza izvajanja programov,
  • evalvacija izvajanja koncepta,
  • načrtovanje novih ter dopolnitev starih programov dela z nadarjenimi učenci.

Načrtovane dejavnosti (izven pouka) v šolskem letu 2020/2021

Dejavnost Udeleženci
4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Starši učencev
Razvijanje nadarjenosti po področjih nadarjenosti
Sodelovanje z lokalno skupnostjo
Sodelovanje z nadarjenimi učenci drugih osnovnih šol
Sodelovanje na prireditvah, razstavah
Sodelovanje v projektih in različnih natečajih
Sodelovanje pri načrtovanju in evalviranju INDEP-a

V šol. letu 2020/2021 bomo za nadarjene učence organizirali:

AKTIVNOST ČAS IZVEDBE RAZRED
Učencem predstavi predlog aktivnosti in možnosti sodelovanja september 2020 4. – 9. razred
AKTIVNOST ČAS IZVEDBE RAZRED
USTVARJALNE SOBOTE
SOUSTVARJAMO KULTURNO PRIREDITEV 23. 1. 2020 6.–9.
TABORI:
BRALNI TABOR 23., 24. 10. 2019 3.
LIKOVNI TABOR 28. 6. – 30. 6. 2020 6.–8.
LIKOVNI TABOR 28. 6. – 30. 6. 2020 1.–5.
NEMŠKI BRALNI TABOR junij 2021 4. – 6.
NEMŠKI JEZIKOVNI TABOR
(DSD I)
oktober/november 2020 9.
NARAVOSLOVNI TABOR 28. 6. – 30. 6. 2020 6. – 9.
RAZISKOVALNI IZLET marec ali april  2021 6. – 9.
DRUGO:
PONOVIMO SKUPAJ 23. in 24. 4. 2021 6. in 9. r.
PREDAVANJA V ANGLEŠČINI celo šolsko leto 8.–9.
RADOVEDNI DOŠKO
(NARAVOSLOVNE VSEBINE)
celo šolsko leto 2. – 3

Dejavnosti, pri katerih bodo sodelovali nadarjeni učenci v šolskem letu 2020/2021:

DEJAVNOST SODELUJOČI UČENCI ČAS
likovno um. popoldan ali sobota dopoldne za likovno nadarjene učence

likovno nadarjeni učenci 3.–5. razreda

+ zainteresirani

naknadno
likovno um. popoldan za likovno nadarjene učence

likovno nadarjeni učenci 6.–9. razreda

+ zainteresirani

celo šolsko leto
angleški pravljični popoldan 3., 4. in 5. razred

december 2020

marec 2020