DELO Z NADARJENIMI UČENCI/

Stalne naloge strokovnih delavcev in vodstva šole

  • informiranje strokovnih delavcev, sveta šole, sveta staršev in širšega okolja o konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli,
  • izdelava načrta strokovnega spopolnjevanja in nakupa strokovne literature,
  • strokovno spopolnjevanje izvajalcev programov,
  • načrt sprotnega spremljanja uresničevanja ciljev in upoštevanja didaktičnih načel dela z nadarjenimi,
  • informiranje staršev,
  • opazovanje učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom,
  • priprava in ponudba programov šole in drugih programov v okolju (za vsa triletja),
  • analiza izvajanja programov,
  • evalvacija izvajanja koncepta,
  • načrtovanje novih ter dopolnitev starih programov dela z nadarjenimi učenci.

Načrtovane dejavnosti (izven pouka) v šolskem letu 2021/2022

Dejavnost Udeleženci
4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Starši učencev
Razvijanje nadarjenosti po področjih nadarjenosti
Sodelovanje z lokalno skupnostjo
Sodelovanje z nadarjenimi učenci drugih osnovnih šol
Sodelovanje na prireditvah, razstavah
Sodelovanje v projektih in različnih natečajih
Sodelovanje pri načrtovanju in evalviranju INDEP-a

V šol. letu 2021/2022 bomo za nadarjene učence organizirali:

AKTIVNOST ČAS IZVEDBE RAZRED
Učencem predstavi predlog aktivnosti in možnosti sodelovanja september 2021 4. – 9. razred
AKTIVNOST ČAS IZVEDBE RAZRED
USTVARJALNE SOBOTE
SOUSTVARJAMO KULTURNO PRIREDITEV 29. 1. 2021 6.–9.
TABORI:
BRALNI TABOR 22., 23. 10. 2021 3.
LIKOVNI TABOR 27. 6. – 29. 6. 2021 6.–8.
LIKOVNI TABOR 27. 6. – 1. 7. 2021 1.–5.
NEMŠKI BRALNI TABOR junij 2022 4. – 6.
NEMŠKI JEZIKOVNI TABOR
(DSD I)
september/oktober 2021 9.
NARAVOSLOVNI TABOR 27. 6. – 29. 6. 2022 6. – 9.
RAZISKOVALNI IZLET marec ali april  2022 6. – 9.
DRUGO:
PONOVIMO SKUPAJ 22. in 23. 4. 2022 6. in 9. r.
PREDAVANJA V ANGLEŠČINI celo šolsko leto 8.–9.
RADOVEDNI DOŠKO
(NARAVOSLOVNE VSEBINE)
celo šolsko leto 2. – 3

Dejavnosti, pri katerih bodo sodelovali nadarjeni učenci v šolskem letu 2020/2021:

DEJAVNOST SODELUJOČI UČENCI ČAS
likovno um. popoldan ali sobota dopoldne za likovno nadarjene učence

likovno nadarjeni učenci 3.–5. razreda

+ zainteresirani

naknadno
likovno um. popoldan za likovno nadarjene učence

likovno nadarjeni učenci 6.–9. razreda

+ zainteresirani

celo šolsko leto