UPRAVLJANJE ŠOLE

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica, pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog ji pomagata pomočnika. Organ šole je tudi svet šole, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in soustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih oddelkov z namenom, da bi starši organizirano uresničevali svoje interese v šoli.

(Obiskano 91-krat, 1 obiskov danes)