Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Projekt Jeziki štejejo (pogodba št. C3330-17-319012 o sofinanciranju izvedbe operacije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020), pod vodstvom dr. Karmen Pižorn, je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Projekt traja od leta 2017 do 2022, njegova skupna vrednost pa je 1.125.000 €.

Glavni cilj projekta Jeziki štejejo je ugotoviti, kateri dejavniki podpirajo in kateri zavirajo ustvarjanje podpornega učnega okolja za razvoj raznojezičnosti v slovenskem šolskem prostoru. Na podlagi podatkov ciljnih analiz in ugotovljenih spremenljivk bodo nastale smernice, ki bodo pomagale vzpostaviti raznojezičnosti naklonjeno izobraževalno okolje. Raznojezičnosti naklonjeni in njen razvoj spodbujajoči vzgojno-izobraževalni zavodi naj bi v projektu pridobili jezikovno izkaznico.

Projekt bo usmerjal pedagoške delavce v preseganje spoznavanja in podajanja zgolj ene kulture in enega jezika, saj se je zaradi njihovega intenzivnejšega soočanja v sodobnem svetu porodila potreba po prisotnosti medkulturnih vsebin pri prav vseh predmetnih področjih. Vključevanje medkulturnih vidikov pri jezikovnih in nejezikovnih predmetih naj bi vodilo k ozaveščenemu sprejemanju različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti, s čimer bi se učeči se lažje izognili spodrsljajem v medkulturnem sporazumevanju in razvili zmožnost kritične kulturne zavesti ter bili tako spodbujeni k nenehnemu raziskovanju spreminjajoče se stvarnosti in bi se nanjo odzivali brez odvečnih stereotipov in predsodkov.

Projekt je s svojim moderno in inovativno oblikovanim spletnim portalom trajnostno naravnan, saj želi prav z razvojem raznojezičnosti preseči razlikovanje med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti ter z razvijanjem digitalne kompetence povezati različna predmetna področja, vse jezike v slovenskem prostoru ter seči preko ožjega izobraževalnega okolja v lokalne skupnosti s ciljem čim bolje osmisliti ne samo predmetne vsebine temveč tudi pridobivanje spretnosti in zmožnosti.

Projekt namenja posebno pozornost manj razširjenim oziroma v našem izobraževalnem okolju manj poučevanim jezikom, jezikom priseljencev in jezikom, ki jim šolska politika v zadnjih desetletjih ni bila najbolj naklonjena (latinščina, grščina).

 

  1. Osnovni podatki o projektu

Naslov projekta: Jeziki štejejo (JeŠT)

Leto začetka projekta: 2017

Odgovorna nosilka projekta: Tatjana Sabo, ravnateljica

Koordinator projekta: Damir Soldat

Člani projektne skupine:  Brigita Koren, Manuela Treiber Vida, Karolina Malek, Jasna Cigut

  1. Opis projekta

CILJ/CÉL: izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja/kidolgozni egy többnyelvűségre búzdító környezet modelljét

  • Spoznavanje lastne večjezičnosti in večjezičnosti drugih/Saját és mások többnyelvűségének megismerése,
  • Spoznavanje pomena večjezičnosti/A többnyelvűség fontosságának megismerése,
  • Ustvarjanje pogojev za večjezičnost, večjezično učenje/Többnyelvűségre, többnyelvű tanulásra való feltételek teremtése,
  • Razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih/Soknyelvű kompetenciák fejlesztése,
  • Uporaba učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij/ IKT-vel, nyelvi forrásokkal és technológiákkal támogatott hatékony tanulási eljárások alkalmazása.

 

Več informacij/Több információ:

https://www.jeziki-stejejo.si/

 

Dosedanje aktivnosti/Eddigi tevékenységek:

 


Snemanje promocijskega videa

Prejšnji teden je na šoli potekalo snemanje promocijskega videa za projekt Večjezičnost-Jeziki štejejo! Naši učenci so s profesionalno ekipo iz Ljubljane posneli kadre, ki jih bodo uporabili v omenjenem videu. Tako so pred kamero spregovorili madžarsko, slovensko, srbsko, mongolsko, romsko, rusko in hrvaško. Ko bo video končan, si ga boste lahko ogledali tudi na naši spletni strani.

Predavanje o Avstraliji

V mesecu novembru nadaljujemo z nizom predavanj naših bivših učencev. Obiskal nas je Boris Horvat, ki se je pred kratkim vrnil iz Avstralije, kjer je živel eno leto. Med zanimivim predavanjem v angleščini smo se lahko prepričali kako daleč nas lahko poneseta želja in pogum.

Več slik…

 


 

 Prireditev ob Evropskem dnevu jezikov 2018

26. septembra 2018 smo na DOŠ I Lendava pripravili prireditev, s katero smo počastili Evropski dan jezikov. Na prireditvi so odzveneli številni jeziki, predvsem slovenščina, madžarščina, nemščina in angleščina. Poleg glasbe, recitalov in plesa smo izkoristili priložnost za podelitev priznanj.

Urednica večjezične literarne zbirke Metka Lovrin, je ustvarjalcem zbirke podelila knjige. Ob koncu pa je Birgit Bauer, svetovalka za nemščino na Zavodu za šolstvo v Ljubljani, učencem podelila DSD diplome.

Več slik…


Videokonferenca ob Evropskem tednu jezikov 

Ob evropskem tednu jezikov smo na DOŠ I Lendava organizirali niz videokonferenc za učence od 7. do 9. razreda. Vzpostavili smo stik z nekaterimi našimi bivšimi učenci, ki živijo in delajo v tujini. Tako so se naši učenci povezali s posamezniki, ki živijo v ZDA, v Veliki Britaniji, na Madžarskem, v Švici in v Nemčiji.

Pogovarjali smo se o njihovi karieri, o življenju v tujini, o pomembnosti znanja jezikov, ipd. Bilo je zelo poučno in zabavno.

Več slik…


Obisk podjetja Daihen Varstroj 

V ponedeljek, 17.9.2018, so učenci 6. in 8. razreda v okviru projekta Večjezičnost obiskali podjetje Daihen Varstroj. Učencem je podpredsednik uprave v japonščini predstavil japonsko kulturo in osnovne značilnosti podjetja Daihen Varstroj. Prisotna je bila prevajalka, ki je tolmačila v slovenščino.

Nato je sledila predstavitev njihovih izdelkov. Še posebej zanimivi so bili roboti, ki smo jih lahko poskusili upravljati, ob koncu pa nas je tudi s pijačo postregel robot.

Več slik…

(Obiskano 83-krat, 1 obiskov danes)