IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja morajo izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko. Takih učencev je v letošnjem šolskem letu 12.

V šolskem letu 2020/21 so učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠT. SKUPIN UČITELJ/ICA
Izbrani šport: Košarka 8., 9. 2 Igor Šendlinger Terezija Koncut
Izbrani šport: Odbojka 8., 9. 1 Terezija Koncut
Šport za sprostitev 7.-9. 2 Terezija Koncut,
Mirjana Nađ
Šport za zdravje 7.-9. 2 Mirjana Nađ
Sodobna priprava hrane 7.–9. 1 Vanja Kepe Klemen
Poskusi v kemiji 8., 9. 1 Silvija Nagy
Računalništvo: Multimedija 8., 9. 2 Tomislav Hozjan
Računalništvo: Urejanje besedil 7.–9. 2 Tomislav Hozjan
Obdelava gradiv: Les 7.-9. 1 Gönc Dario
Čebelarstvo 8., 9. 1 Ingrid Laslo Sabo
Genetika 9. 1 Jasna Cigut
SKUPAJ 16

 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠT.SKUPIN UČITELJ/ICA
Angleščina 1 7. 1 Damir Soldat
Angleščina 2 8. 1 Brigita Koren
Angleščina 3 9. 1 Andreja Havoj
Nemščina 1 7. 1 Silvia Hardi
Nemščina 2 8. 1 Karolina Malek
Nemščina 3 9. 1 Manuela T. Vida
Turistična vzgoja 7.–9. 1 Erika Čivre
Likovno snovanje 1 7. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 2 8. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 3 9. 2 Fortuna Lazar
Madžarščina: Gledališki klub 7.-9. 1 Štampah Miha
Etnologija Madžarov 9. 1 Lázár Lenke
SKUPAJ 13

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

S šolskim letom 2020/2021 pouk neobveznih izbirnih predmetov poteka v 1., 4., 5. in 6. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Tudi prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

Za neobvezne izbirne predmete se učenci odločajo prostovoljno na podlagi pisnih prijav. Če ga izberejo, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. V primeru, da se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v septembru.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V 1. razredu so se učenci lahko odločili za učenje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. Lahko so izbirali med angleščino in nemščino. Na podlagi prijav smo v matični šoli oblikovali 1 skupino za angleščino in 1 skupino za nemščino.

V 4., 5. in 6. razredu so učenci lahko izbirali med drugim tujim jezikom (med angleščino ali nemščino), športom, računalništvom in umetnostjo. Drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet se izvaja dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro tedensko.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

RAZRED

ŠT. SKUPIN

UČITELJ/-ICA

Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 2 Silvija Zver
Nemščina kot prvi tuji jezik 1. 1 Treiber Vida Manuela
Angleščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1 Damir Soldat
Nemščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1 Karolina Malek
Računalništvo 4., 5., 6. 3 Renato Smej
Tadina Bence Virág
Šport 4., 5., 6. 4 Terezija Koncut
Mirjana Nađ
Umetnost 4., 5., 6. 1 Apollonia Požgai Zupanič
SKUPAJ 13

PODRUŽNIČNA ŠOLA GABERJE/GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

RAZRED

ŠT. SKUPIN

UČITELJ/-ICA

Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 1 Silvija Zver