IZBIRNI PREDMETI

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja morajo izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.
Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko. Takih učencev je v letošnjem šolskem letu 5.

V šolskem letu 2022/23 so učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

RAZRED ŠT. SKUPIN
Izbrani šport: Odbojka 8., 9. 2
Šport za sprostitev 7.-9. 2
Šport za zdravje 7.-9. 3
Sodobna priprava hrane 7.–9. 2
Računalništvo: Multimedija 7.–9. 1
Računalništvo: Urejanje besedil 7.–9. 1
Obdelava gradiv: Les 7.-9. 2
Robotika v tehniki 8.,9. 2
Matematične delavnice 8 8.-9. 1
SKUPAJ   16

 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠT. SKUPIN
Angleščina 1 7. 1
Angleščina 2 8. 1
Nemščina 1 7. 1
Nemščina 2 8. 1
Nemščina 3 9. 1
Turistična vzgoja 7.-9. 1
Likovno snovanje 1 7. 1
Likovno snovanje 2 8. 1
Likovno snovanje 3 9. 1
Madžarščina: Šolsko novinarstvo 7-9. 1
Madžarščina: Literarni klub 7.-9. 1
Odkrivajmo preteklost svojega kraja 7.-9. 1
SKUPAJ   12

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Pouk neobveznih izbirnih predmetov poteka v 1., 4., 5. in 6. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Tudi prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

Za neobvezne izbirne predmete se učenci odločajo prostovoljno na podlagi pisnih prijav. Če ga izberejo, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. V primeru, da se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v septembru.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V 1. razredu so se učenci lahko odločili za učenje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. Lahko so izbirali med angleščino in nemščino. Na podlagi prijav smo v matični šoli oblikovali 1 skupino za angleščino in 1 skupino za nemščino.

V 4., 5. in 6. razredu so učenci lahko izbirali med drugim tujim jezikom (med angleščino ali nemščino), športom, računalništvom in umetnostjo. Drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet se izvaja dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro tedensko.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠT. SKUPIN
Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 3
Angleščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1
Nemščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1
Računalništvo 4., 5., 6. 3
Šport 4., 5., 6. 3
Umetnost 4., 5., 6. 1
SKUPAJ 12

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA GABERJE

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠT. SKUPIN
Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 1

 

(Obiskano 62-krat, 1 obiskov danes)