IZBIRNI PREDMETI

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja morajo izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko. Takih učencev je v letošnjem šolskem letu 5.

V šolskem letu 2022/23 so učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED

OSZT.

ŠT. SKUPIN

CSOPORTOK

SZÁMA

Izbrani šport: Odbojka

Választott sport: Röplabda

8., 9. 2

Šport za sprostitev

Szabadidősport

7.-9. 2

Šport za zdravje

Sport az egészségért

7.-9. 3

Sodobna priprava hrane

Korszerű ételkészítés

7.–9. 2

Računalništvo: Multimedija

Számítástechnika: Multimédia

7.–9. 1

Računalništvo: Urejanje besedil

Számítástechnika: Szövegszerkesztés

7.–9. 1

Obdelava gradiv: Les

Anyagformálás: Fa

7.-9. 2

Robotika v tehniki

Robotika a technikában

8.,9. 2

Matematične delavnice 8

Matematikai műhelyek 8

8.-9. 1
SKUPAJ   16

 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED

OSZT.

ŠT. SKUPIN

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina 1

Angol nyelv 1 

7. 1

Angleščina 2

Angol nyelv 2

8. 1

Nemščina 1

Német nyelv 1

7. 1

Nemščina 2

Német nyelv 2

8. 1

Nemščina 3

Német nyelv 3

9. 1

Turistična vzgoja

Turisztikai nevelés

7.-9. 1

Likovno snovanje 1

Likovno snovanje 1

7. 1

Likovno snovanje 2

Likovno snovanje 2

8. 1

Likovno snovanje 3

Likovno snovanje 3

9. 1

Madžarščina: Šolsko novinarstvo

Magyar nyelv: Iskolaújság

7-9. 1

Madžarščina: Literarni klub

Magyar nyelv: Irodalmi klub

7.-9. 1
Odkrivajmo preteklost svojega kraja 7.-9. 1
SKUPAJ   12

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Pouk neobveznih izbirnih predmetov poteka v 1., 4., 5. in 6. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Tudi prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

Za neobvezne izbirne predmete se učenci odločajo prostovoljno na podlagi pisnih prijav. Če ga izberejo, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. V primeru, da se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v septembru.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V 1. razredu so se učenci lahko odločili za učenje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. Lahko so izbirali med angleščino in nemščino. Na podlagi prijav smo v matični šoli oblikovali 1 skupino za angleščino in 1 skupino za nemščino.

V 4., 5. in 6. razredu so učenci lahko izbirali med drugim tujim jezikom (med angleščino ali nemščino), športom, računalništvom in umetnostjo. Drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet se izvaja dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro tedensko.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET/

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED/

OSZT.

ŠT. SKUPIN/

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina kot prvi tuji jezik

Első idegen nyelv -angol nyelv

1. 3

Angleščina kot drugi tuji jezik

Második idegen nyelv -angol nyelv

4., 5., 6. 1

Nemščina kot drugi tuji jezik

Második idegen nyelv-német nyelv

4., 5., 6. 1

Računalništvo

Számítástechnika

4., 5., 6. 3

Šport

Sport

4., 5., 6. 3

Umetnost

Művészetek

4., 5., 6. 1
SKUPAJ 12

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA GABERJE/GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET/

NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY

RAZRED/

OSZT.

ŠT. SKUPIN/

CSOPORTOK

SZÁMA

Angleščina kot prvi tuji jezik

Első idegen nyelv -angol nyelv

1. 1