IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja morajo izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko iz katerega koli sklopa. Tuji jezik se izvaja dve uri tedensko, vsi ostali predmeti pa eno uro.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko oproščeni sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pri eni uri tedensko. Takih učencev je v letošnjem šolskem letu 12.

V šolskem letu 2021/22 so učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠT. SKUPIN UČITELJ/ICA
KÖTELEZŐEN OSZT. CSOPORTOK TANÁR
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY   SZÁMA  
Izbrani šport: Košarka 8., 9. 1 Igor Šendlinger
Választott sport: Kosárlabda      
Izbrani šport: Odbojka 8., 9. 1 Terezija Koncut
Választott sport: Röplabda      
Šport za sprostitev 7.-9. 2 Igor Šendlinger
Szabadidősport     Mirjana Nađ
Šport za zdravje 7.-9. 2 Mirjana Nađ
Sport az egészségért     Igor Šendlinger
Sodobna priprava hrane 7.–9. 1 Dragica Horvat
Korszerű ételkészítés      
Poskusi v kemiji 8., 9. 1 Silvija Nagy
Kisérletek kémiánál      
Računalništvo: Multimedija 7.–9. 2 Tomislav Hozjan
Számítástechnika: Multimédia      
Računalništvo: Urejanje besedil 7.–9. 1 Tomislav Hozjan
Számítástechnika: Szövegszerkesztés      
Obdelava gradiv: Les 7.-9. 2 Gönc Dario
Anyagformálás: Fa      
Matematične delavnice 7 7.-9. 1 Renato Smej
Matematikai műhelyek 7      
Genetika 9. 1 Jasna Cigut
Genetika      
SKUPAJ   16  

 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAZRED ŠT.SKUPIN UČITELJ/ICA
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ OSZT. CSOPORTOK TANÁR
TANTÁRGY   SZÁMA  
Angleščina 1 7. 1 Andreja Havoj
Angol nyelv 1      
Angleščina 2 8. 1 Damir Soldat
Angol nyelv 2      
Angleščina 3 9. 1 Brigita Koren
Angol nyelv 3      
Nemščina 1 7. 1 Treiber Vida
Német nyelv 1     Manuela
Nemščina 2 8. 1 Silvija Hardi
Német nyelv 2      
Nemščina 3 9. 1 Karolina Malek
Német nyelv 3      
Turistična vzgoja 7.–9. 1 Bojan Hozjan
Turisztikai nevelés      
Likovno snovanje 1 7. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 1      
Likovno snovanje 2 8. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 2      
Likovno snovanje 3 9. 1 Fortuna Lazar
Likovno snovanje 3      
Madžarščina: Gledališče in drama 7.-9. 1 Štampah Miha
Magyar nyelv: Színház és dráma      
Madžarščina: Šolsko novinarstvo 7.-9. 1 Balaskó Valika
Magyar nyelv: Iskolaújság      
SKUPAJ   12  

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

S šolskim letom 2021/2022 pouk neobveznih izbirnih predmetov poteka v 1., 4., 5. in 6. razredu.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Tudi prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

Za neobvezne izbirne predmete se učenci odločajo prostovoljno na podlagi pisnih prijav. Če ga izberejo, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. V primeru, da se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v septembru.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

V 1. razredu so se učenci lahko odločili za učenje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta. Lahko so izbirali med angleščino in nemščino. Na podlagi prijav smo v matični šoli oblikovali 1 skupino za angleščino in 1 skupino za nemščino.

V 4., 5. in 6. razredu so učenci lahko izbirali med drugim tujim jezikom (med angleščino ali nemščino), športom, računalništvom in umetnostjo. Drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet se izvaja dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro tedensko.

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET/ RAZRED/ ŠT. SKUPIN/ UČITELJ/-ICA/
NEM KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY OSZTÁLY CSOPORTOK Sz. TANÁR
Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 2 Silvija Zver
Első idegen nyelv -angol nyelv      
Nemščina kot prvi tuji jezik 1. 1 Treiber Vida Manuela
Első idegen nyelv -német nyelv      
Angleščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1 Damir Soldat
Második idegen nyelv -angol nyelv      
Nemščina kot drugi tuji jezik 4., 5., 6. 1 Silvija Hardi
Második idegen nyelv-német nyelv      
Računalništvo 4., 5., 6. 3 Tomislav Hozjan
Számítástechnika     Tadina Bence Virág
      Kovač Tünde
Šport 4., 5., 6. 3 Mirjana Nađ
Sport     Terezija Koncut
Umetnost 4., 5., 6. 1 Apollonia Požgai Zupanič
Művészetek      
SKUPAJ   12  

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA GABERJE/GYERTYÁNOSI TAGISKOLA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET/ RAZRED/ ŠT. SKUPIN/ UČITELJ/-ICA/
NEM KÖTELEZŐEN OSZT. CSOPORTOK TANÁR
VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY   SZÁMA  
Angleščina kot prvi tuji jezik 1. 1 Silvija Zver
Első idegen nyelv -angol nyelv