DODATNE INFORMACIJE O VPISU

 

POGOJ ZA VPIS

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2022 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2022/23 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Vpis bo potekal v šoli pri šolskih svetovalnih delavkah.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši imate pravico otroka vpisati v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

 

POSTOPEK PREPISA V DRUGO ŠOLO

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa spada v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če odlog šolanja predlagate starši ali če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Pripravljenost za vstop v šolo izvede komisija, ki jo imenuje ravnatelj.

Če želite, da bi se vašemu otroku šolanje odložilo za eno leto, morate do konca februarja 2022 oddati pisni, argumentiran predlog za odlog (na vlogi morata biti nujno podpisana oba starša). Na podlagi predloga bodo stekli postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci obvezno opraviti zdravniški pregled. Zdravniške preglede opravljajo v Zdravstvenem domu Lendava, v šolskem dispanzerju Suzane Toka Bakos, dr. med., ne glede na to, kje ima otrok izbranega osebnega pediatra. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli pisno s strani Zdravstvenega doma Lendava.

(Obiskano 61-krat, 1 obiskov danes)