EGÉSZSÉGES ISKOLA

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov tudi naši šoli omogoča, da postanemo boljše okolje za uživanje v učenju, poučevanju in delu.

Glavni cilj zdravih šol je promoviranje zdravja, ki temelji na uvedbi strukturiranega  in sistematičnega načrta za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Na tak način s promoviranjem zdravja težimo k izboljšanju zdravja in blagostanja vse šolske skupnosti. Zdrava šola je zasnovana kot okolje, ki pomaga zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujamo sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in mladostnikov.

Prav zato naša šola tudi v letošnjem šolskem letu podpira in obenem izpostavlja pomen vrednot evropskih mrež zdravih šol, te pa so:

Enakost: enaki standardi in dostop do zdravstvenih in izobraževalnih možnosti za vse učence. Dolgoročno to pomembno vpliva na zmanjševanje neenakosti v zdravju in izboljšanje kakovosti v znanju za boljši trajnostni razvoj na regijski in nacionalni ravni.

Stabilnost: zdravje je tesno povezano z izobraževalnimi dosežki, kar vpliva tudi na razvoj družbe. Zdravi učenci so tudi bolj uspešni učenci, saj lahko razvijajo svoje potenciale. Rezultati pa se kažejo s sistematičnim srednje- oz. dolgoročnim delovanjem.

Vključevanje: vseh deležnikov, ki lahko kakorkoli pripomorejo h krepitvi zdravja na šoli. Z aktivno vključenostjo prevzemajo udeleženci v procesu tudi svoj del odgovornosti.

Akcijska kompetenca: poleg pridobivanja informacij je za učence je  pomembno tudi urjenje veščin, oblikovanje stališč, razvijanje kritičnega odnosa do življenjskih problemov, ugotavljanje situacije in iskanje strategij za njeno razreševanje.

Dvojezična osnovna šola I Lendava se je tudi v šolskem letu 2022/2023 zavezala, da bo sledila 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže zdravih šol:

Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.

Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

Trudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.

Izkoriščamo vsako možnost izboljšati šolsko okolje.

Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.

Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave prehrane.

Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdrave prehrane.

Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

V imenu vseh »zdravošolcev« naše šole vam želim dobro zdravje tudi v šolskem letu 2022/2023.

Mentorica: Ingrid Laslo Sabo

(Obiskano 10-krat, 1 obiskov danes)