Spoštovani starši!

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer našega tradicionalnega srečanja z vami v začetku februarja žal ne bomo mogli izvesti. Želimo, da še pred vpisom otroka pridobite vse potrebne informacije, zato vam posredujemo kratko predstavitveno publikacijo.

Na naši spletni strani si  lahko ogledate tudi kratek posnetek o hkratnem opismenjevanju v prvem triletju. Za vsa ostala vprašanja in razjasnitev dilem se lahko obrnete na svetovalni delavki in ravnateljico, ki so za vas dosegljive od ponedeljka do petka med 8.00 in 13.00 na naslednjih telefonskih številkah:

  • 02 577 28 15 – Janja Litrop, psihologinja (vprašanja povezana z odlogom šolanja in neobveznim izbirnim predmetom)
  • 02 577 28 11 – Iris Horvat, socialna pedagoginja (vprašanja povezana z jutranjim varstvom in podaljšanim bivanjem)
  • 02 577 28 04 – Tatjana Sabo, ravnateljica (vprašanja povezana z izbiro jezika oz. hkratnim opismenjevanjem).

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2021/2022 bo potekal:

 

V PODRUŽNIČNI ŠOLI V GABERJU
v torek, 9. 2. 2021 14.00–16.00

 

V MATIČNI ŠOLI V LENDAVI v prostorih prizidka

(vhod v telovadnico oz. zobozdravstveno ambulanto)

v sredo, 10. 2. 2021

8.00–12.00

13.00–16.00

v četrtek, 11. 2. 2021 13.00–17.00

 

Vpis je obvezen za vse otroke rojene leta 2015.

Vljudno vas prosimo, da po pošti posredovane obrazce izpolnite in jih prinesete s seboj na vpis.

Ob vpisu otroka je potrebno zaradi potrebe preverjanja točnosti osebnih podatkov predložiti otrokov identifikacijski dokument (npr. osebna izkaznica, izpisek iz rojstne matične knjige, potni list).

Glede na epidemiološke okoliščine vas prosimo:

  • da se vpisa udeleži le ena zdrava odrasla oseba, brez otroka;
  • da imate s sabo masko in svoje pisalo;
  • da se ob morebitnem čakanju na vstop držite higienskih priporočil in vzdržujete medosebno razdaljo.

V kolikor se vpisa iz epidemioloških ali drugih razlogov v zgoraj navedenih terminih ne morete udeležiti, nam to sporočite na e-mail sss.dos1lendava@gmail.com ali preko telefona 02 577 28 15; vsak delovnik med 8.00 in 13.00.

 

DODATNE INFORMACIJE O VPISU

 

POGOJ ZA VPIS

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 in št. 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2021 bomo torej v 1. razred za šolsko leto 2021/22 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Vpis bo potekal v šoli pri šolskih svetovalnih delavkah.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši imate pravico otroka vpisati v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišete otroka, če ta šola s tem soglaša.

 

POSTOPEK PREPISA V DRUGO ŠOLO

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa spada v naš šolski okoliš:

  • obvezno vpišete otroka pri nas in nas obvestite o vaši nameri,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje).

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če odlog šolanja predlagate starši ali če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Pripravljenost za vstop v šolo izvede komisija, ki jo imenuje ravnatelj.

Če želite, da bi se vašemu otroku šolanje odložilo za eno leto, morate do konca februarja 2021 oddati pisni, argumentiran predlog za odlog (na vlogi morata biti nujno podpisana oba starša). Na podlagi predloga bodo stekli postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci obvezno opraviti zdravniški pregled. Zdravniške preglede opravljajo v Zdravstvenem domu Lendava, v šolskem dispanzerju Suzane Toka Bakos, dr. med., ne glede na to, kje ima otrok izbranega osebnega pediatra. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli pisno s strani Zdravstvenega doma Lendava.