DELO Z NADARJENIMI UČENCI/

TEHETSÉGGONDOZÁS

 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci bo v šolskem letu 2019/2020 potekalo na naslednji način:

Identificirani nadarjeni učenci (5.−9. razred)

AKTIVNOST UDELEŽENCI ČAS
oblikovanje INDEP za učence

identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba,

zunanji strokovnjaki

avg.,

sep. 2019

pridobitev mnenja učenca in staršev o INDEP-u ter pridobitev soglasja učenci in starši sep. 2019
potrditev INDEP-a RUZ, svetovalna služba okt. 2019

izvajanje

in sprotno spremljanje izvajanja INDEP-a

učitelji, zunanji sodelavci, svetovalna služba do konca šolskega leta
analiza uresničevanja ciljev INDEP-a

identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba,

zunanji strokovnjaki

jun. 2020

 

Evidentirani nadarjeni učenci (4.−9. razred)

AKTIVNOST UDELEŽENCI ČAS
individualni pogovori z učenci in starši evidentiranih nadarjenih učencev 4. razreda ter vseh na novo evidentiranih v naslednjih razredih evidentirani učenci in njihovi starši sep. –nov. 2019
identifikacija (test sposobnosti, test ustvarjalnosti in ocena učiteljev) učitelji in učenci dec. 2019, feb. 2020
seznanitev učencev in staršev z rezultati učenci in starši mar. 2020
priprava  individualiziranega programa (INDEP) dela za učence identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba, zunanji strokovnjaki mar. 2020
pridobitev mnenja učenca in staršev k INDEP ter pridobitev soglasja učenci in starši mar. 2020
potrditev INDEP-a RUZ, svetovalna služba mar. 2020
analiza uresničevanja ciljev INDEP identificirani učenci in njihovi starši, razrednik, učitelji, svetovalna služba, zunanji strokovnjaki  jun. 2020


Strokovni delavci

AKTIVNOST ČAS
oblikovanje INDEP za učence

sep., mar.,

do konca šolskega leta 2019/20

priprava individualiziranega programa (INDEP) dela za učence od 5. do 9. razreda avg., sep. 2019
potrditev INDEP-a sept. 2019
izvajanje in sprotno spremljanje izvajanja INDEP do konca šolskega leta
identifikacija (test sposobnosti, test ustvarjalnosti in ocena učiteljev) od 4. -9. razreda dec. 2019, februar 2020
analiza uresničevanja ciljev INDEP jun. 2020

 

Stalne naloge strokovnih delavcev in vodstva šole

  • informiranje strokovnih delavcev, sveta šole, sveta staršev in širšega okolja o konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli,
  • izdelava načrta strokovnega spopolnjevanja in nakupa strokovne literature,
  • strokovno spopolnjevanje izvajalcev programov,
  • načrt sprotnega spremljanja uresničevanja ciljev in upoštevanja didaktičnih načel dela z nadarjenimi,
  • informiranje staršev,
  • opazovanje učencev med rednim vzgojno-izobraževalnim delom,
  • priprava in ponudba programov šole in drugih programov v okolju (za vsa triletja),
  • analiza izvajanja programov,
  • evalvacija izvajanja koncepta,
  • načrtovanje novih ter dopolnitev starih programov dela z nadarjenimi učenci.

 

Načrtovane dejavnosti (izven pouka) v šolskem letu 2019/2020

Dejavnost Udeleženci
4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Starši učencev
Razvijanje nadarjenosti po področjih nadarjenosti
Sodelovanje z lokalno skupnostjo
Sodelovanje z nadarjenimi učenci drugih osnovnih šol
Sodelovanje na prireditvah, razstavah
Sodelovanje v projektih in različnih natečajih
Sodelovanje pri načrtovanju in evalviranju INDEP-a

 

V šol. letu 2019/2020 bomo za nadarjene učence organizirali:

AKTIVNOST ČAS IZVEDBE RAZRED
Učencem predstavi predlog aktivnosti in možnosti sodelovanja september 2019 4. – 9. razred

 

AKTIVNOST ČAS IZVEDBE RAZRED
USTVARJALNE SOBOTE
SOUSTVARJAMO KULTURNO PRIREDITEV 25. 1. 2020 6.–9.
TEHETSÉGGONDOZÓ DÉLUTÁN (ZALA GYÖRGY) naknadno 6.–9.
MATEMATIČNO USTVARJALNE DELAVNICE po dogovoru 6. – 9. razred
TABORI:
BRALNI TABOR 25., 26. 10. 2019

3.

 

LIKOVNI TABOR 29. 6. – 1. 7. 2020 6.–8.
LIKOVNI TABOR 29. 6. – 1. 7. 2020 1.–5.
NEMŠKI TABOR 23.–25. 11. 2019 9.
NARAVOSLOVNI TABOR 29. 6. – 1. 7. 2020 6. – 9.

TABOR ZA NADARJENE in

RAZISKOVALNI IZLET

28., 29. 10. 2019 6. – 9.
DRUGO:
PONOVIMO SKUPAJ 24. in 25. 4. 2020 6. in 9. r.
PREDAVANJA V ANGLEŠČINI celo šolsko leto 8.–9.
PREDAVANJE V NEMŠČINI naknadno 8.–9.

RADOVEDNI DOŠKO

(NARAVOSLOVNE VSEBINE)

celo šolsko leto 2. – 3

 

Dejavnosti, pri katerih bodo sodelovali nadarjeni učenci v šolskem letu 2019/2020:

DEJAVNOST SODELUJOČI UČENCI ČAS
likovno um. popoldan ali sobota dopoldne za likovno nadarjene učence

likovno nadarjeni učenci 3.–5. razreda

+ zainteresirani

naknadno
likovno um. popoldan za likovno nadarjene učence

likovno nadarjeni učenci 6.–9. razreda

+ zainteresirani

naknadno
sodelovanje pri projektih in nalogah

nadarjeni učenci

1.–9. razreda

celo šolsko leto

angleški pravljični popoldan

 

3. in 4. razred december 2019

nemški pravljični popoldan

 

4. razred december 2019