Ekosola_logotip                     Ekosola_logotip_solski

Ekošola

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt  Ekošola, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo v osnovne šole. 

 

Glavni cilj in namen ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Sodelovanje z drugimi ekošolami omogoča izmenjavo in bogatenje idej, sodelovanje med različnimi kulturami in navadami, ki sta jih prinesla čas in razvoj, in sicer ob dejstvu, da skrb za okolje in varovanje narave ne pozna meja.

 

Ekošola je učenje za življenje. Uči nas varovati in ohraniti tisto, kar je nujno potrebno za življenje. Naš planet!

 

CILJI /

CÉLOK

DEJAVNOSTI /

TEVÉKENYSÉGEK

ČAS /

IDŐPONT

Zbiralna akcija papirja

·    – vključiti celo šolo v zbiralno akcijo

– zbrati čim več papirja

– vključiti celo šolo v zbiralno akcijo

– zbrati čim več papirja

– tehtanje zbranega papirja (pomagajo učenci višjih razredov)

– beleženje podatkov po razredih (Eva Tivadar) – nagrada prvim trem razredom
– papir v razredih (čistilka shranjuje)

oktober (teden otroka)

april (dan Zemlje – ves teden)

Eko nagrada -najboljši trije razredi pri zbiralnih akcijah starega papirja bodo deležni nagrade

december,

junij

Zelena straža

– pregled nalepk po šoli

– pregled urejenosti učilnice (papirčki, prezračenost, tabla)

skozi celo šolsko leto
Ločeno zbiranje odpadkov

– vsak razred mora imeti ločeni koš za papir

– koše izdelajo-okrasijo učenci,

– učence ozaveščamo o pomenu ločenega zbiranja odpadkov in jih spodbujamo k ločevanju

skozi celo šolsko leto
Mladi poročevalci -novinarski prispevki za eko aplikacijo nacionalne ekošole ter šolski časopis Čebelice skozi celo šolsko leto
Natečaji na eko tematiko

– spremljamo aktualne razpise in likovne natečaje na ekološko tematiko,

– pri ekokrožku učenci ustvarjajo iz odpadnega materiala in sodelujejo na natečajih

Naknadno

Ureditev šolske okolice

 

čistilna akcija, sodelovanje s Popestrimo šolo

– spomladansko čiščenje šolske okolice,

-ustvarjanje na ekološko tematiko –višji razredi

22. april
Ekokrožek

– akcija poteka samo v podružnični šoli Gaberje,

-učenci bodo spoznavali zeliščni vrt in izdelovali izdelke iz naravnih materialov

skozi celo šolsko leto

 

Tradicionalni slovenski zajtrk

 

– sodelovanje z Zdravo šolo

– ozaveščanje o pomenu čebel in medu

november
Ekopano – mesečno urejanje in menjava aktualnih informacij na panoju pri vhodu skozi vse leto
Altermed

– predstavitev na sejmu Altermed

– izvedba delavnic

marec

2020

Šolska vrtilnica, zdravilne rastline

– ureditev zeliščnega vrta,

– spoznavanje zelišč in uporaba le teh v prehrani,

– prepoznavanje zdravilnih rastlin.

skozi celo šolsko leto
Poznavanje gozdov

– doživljajsko učenje v naravi,

– spoznavanje gozdnih dreves in gozda kot življenjskega prostora,

– varovanje gozdov

– projekt je namenjen 3. razredu

oktober 2018, izvedba dneva dejavnosti v Murskem gozdu
Ureditev Čutne potke

-ureditev čutne poti na šolskem dvorišču,

-spoznavanje različnih površin in tipov tal

 

marec 2020
Fotografski natečaj »Najlepše jesensko drevo« za učence od 6. do 9. razreda

-jesenski fotografski natečaj za učence višjih razredov,

-fotografije se objavijo na spletni strani šole,

-prispele fotografije oceni strokovna komisija,

-iz najlepših fotografij se pripravi razstava v šolski avli

 

oktober 2019
Koš za papir v vsaki učilnici -vsaka učilnica na šoli mora imeti ločen koš za zbiranje starega papirja skozi celo šolsko leto
Sodelovanje v humanitartnih akcijah -po potrebi se izvede zbiralna akcija po potrebi

 

Program Ekošola

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

 

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja NAČELA:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

 

Glavni CILJ slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

 

Vir:http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/

 

Ekoakcijski načrt DOŠ I Lendava:

Sodelovali bomo v naslednjih projektih:

 • Misija Zeleni koraki
 • Altermed
 • Likovni natečaji
 • Mladi poročevalci
 • Znanje o gozdovih
 • Hrana ni za tjavendan

Izvedli bomo ozaveščevalne in zbiralne akcije:

 • -Zbiralna akcija starega papirja (oktober, april)
 • Ekobranje
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Zelena straža
 • Šolska vrtilnica

 

Poleg omenjenih bomo skozi šolsko leto sodelovali tudi pri drugih aktivnostih in natečajih z eko vsebino.

Podrobnejše informacije o Ekošoli in njenih projektih si lahko ogledate na: http://www.ekosola.si/.

 

Uporabne povezave:

http://www.eco-schools.org/

http://eco-schools.org/connect/

http://www.bodieko.si/

http://www.eko-planet.net/

 

Tim Ekošole